Alternativt forslag til linieføring
-fra GF Kirkemarken og Højelse Landsbylaug.

1) Pektinfabrikken og STC / tung trafik
"0-alternativet" fra HUR gennemføres som planlagt, dog med forbindelse fra Pektinfabrikken og Østsjællandsk Andel (Foderstoffen) helt til rundkørslen ved Nordhøj. Dette giver såvel Pektinfabrikken som STC adgang til motorvejen v/Ølby. Hvis rundkørsel og motorvejs til- og frakørsler v/Ølby vurderes underdimensionerede i forhold til den ventede lastbiltrafik, må disse udbygges så de svarer til kravene.

2) Personbiler gennem Ll. Skensved
Der etableres østvendte til- og afkørselsramper på vestmotorvejens afkørsel Vemmedrup. Dette vil fjerne en stor del af mylretidstrafikken fra Ejbyvej og Hovedgaden. Desuden vil det have en positiv effekt på andre lokalområder, herunder Lellinge.
Det er en glæde at konstatere at dette punkt er en del af, den for nylig genvalgte borgmester, Torben Hansens (S) valgprogram.
Fjernelsen af denne trafik fra Hovedgaden vil sammen med ovenstående begrænsning af den tunge trafik, helt fjerne behovet for en decideret omfartsvej ved Lille Skensved.

3) Ølbyvej lukkes ikke
En lukning af Ølbyvej vil isoleret set have en positiv effekt på trafikbelastningen af det sydlige Ll. Skensved. Desværre vil en lukning kraftigt besværliggøre forbindelsen mellem Ll. Skensved og Køge og samtidig betyde en øget trafikmængde gennem Højelse landsby og forbi Højelse skole.

Økonomi
Punkt 1) vil medføre store besparelser på hele projektet, da kun en mindre del af liníeføringen etableres. Herved vil en række bekostelige overførsler bla. ved Højelsevej og Ølbyvej kunne spares.
Punkt 2) vil være en opgave for Trafikministeriet, og vil derfor ikke belaste Køge Kommune økonomisk. Det er derfor også vigtigt at Køge Kommune, Roskilde Amt samt HUR lægger maksimalt pres på Trafikministeren for at gennemføre projektet.
Området mellem Ll. Skensved og Højelse bevares som attraktivt for udstykninger, hvilket giver Køge Kommune en klækkelig gevinst såfremt muligheden udnyttes.

Alt_linie2.gif (54984 bytes)
Forbindelse fra Pektinfabrikken og Foderstoffen helt til rundkørslen ved Nordhøj


Til- og frakørselsramper mod København
v/ Vemmedrup,

Tilstrækkelig dimensionering af rundkørsel
samt til- og frakørselsramper v/ Ølby.